Regulamin sklepu internetowego Dioon.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Dioon.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie dioon.pl (zwanego dalej „Dioon.pl”) oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta, o którym mowa w artykule 2 ust. 5.

2. Sklep internetowy Dioon, dostępny pod adresem internetowym www.dioon.pl, prowadzony jest przez Karolinę Misiuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Dioon Karolina Misiuk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5423434820, REGON 388919260

3. Do korzystania z Dioon.pl konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer lub Microsoft Edge w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego Dioon.pl, w tym rejestracji, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 2 Definicje

  • Klient - osoba fizyczna albo osoba prawna, albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  • Sprzedawca - Dioon Karolina Misiuk, ul. Icchoka Malmeda 15A lok. 11, 15-440 Białystok, NIP 5423434820

  • Dioon.pl - sklep internetowy Dioon dostępny na domenie internetowej dioon.pl prowadzony przez Sprzedawcę

  • Regulamin - niniejszy regulamin Dioon.pl

  • Zamówienie - Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu, co stanowi ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów

  • Koszyk - Wirtualne miejsce na stronie w którym gromadzą się wybrane przez Klienta Produkty w celu ułatwienia zakupu

  • Produkty - informacje dotyczące produktów, umieszczone w serwisie Dioon.pl

§ 3 Klienci i rejestracja

1. Klient Dioon.pl (zwany dalej „Klient") poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Dioon.pl może dokonać rejestracji (założenie konta), podając swój adres e-mail i hasło, imię, nazwisko oraz płeć. Utworzenie i korzystanie z konta jest bezpłatne i ma na celu łatwiejsz ekorzystanie z Dioon.pl. Zakupu można dokonać równiez bez zakładania konta Klienta.

2. Klient po dokonaniu prawidłowej rejestracji otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta. Klient może korzystać ze swojego konta w Dioon.pl logując się przy użyciu podanego przy rejestracji adresu e-mail oraz hasła.

3. Klientami mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu podczas rejestracji konta oraz historię jego zakupów w Dioon.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania. Klient odpowiada za wskazywanie danych nieaktualnych, niepełnych bądź nieprawdziwych oraz brak stosownych aktualizacji swoich danych.

5. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Dioon.pl, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego konta.

7. Klienci, którzy nie posiadają zarejestrowanego konta, podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania danych służących do zrealizowania dostawy kupionych produktów, tj. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy oraz adresu e-mail i numeru telefonu do kontaktu.

8. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedający może rozwiązać umowę z Klientem lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.

9. Zabronione jest wykorzystywanie charakterystycznych elementów grafiki Dioon oraz zdjęć bez zgody Sprzedającego. Zabronione jest również jakiekolwiek gromadzenie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Dioon.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.

10. Konto prowadzone jest na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia dla niego konta poprzez oświadczenie złożone Sprzedającemu. Klient może domagać się zaprzestania prowadzenia konta w sposób, który pozwala na poprawne zweryfikowanie posiadacza konta. Niezależnie od powyższego, Klient, który dokonał rejestracji, ale nie dokonał zakupów, ani nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego w ramach Dioon.pl, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

§ 4 Zakupy

1. W Dioon.pl publikowane są informacje o produktach (dalej zwanych „Produktami”) oraz warunki ich zakupu i dostawy.

2. Informacje dotyczące Produktów umieszczone na Dioon.pl nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów (dalej zwaną „Zamówieniem”).

3. Klient dokonuje wyboru poprzez dodanie Produktów do wirtualnego koszyka (dalej zwanym „Koszykiem"). Umieszczenie Produktów w Koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie te nie zostanie przyjęte do realizacji.

4. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, podane dane do czasu dostawy nie powinny ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w wyjątkowych okolicznościach po uzgodnieniu z Sprzedającym, przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi, który dostarcza przesyłki.

5. Jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części ze względu na niedostępność Produktu lub inne nieprzewidziane okoliczności Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną kwotę. Klient może również wybrać inny Produkt w zamian Produktu niedostępnego, różnica w cenie zostanie zwrócona, w przypadku wyboru droższego Produktu Klient musi dopłacić różnicę w cenie.

6. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz wyborze metody płatności, Klient otrzymuje od Sprzedającego drogą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji przez Sprzedającego Klient otrzymuje stosowną wiadomość. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Produktów.

§ 5 Płatność

1. Dostępne formy płatności:
Płatności dokonywane są przez Klienta na podany numer konta bankowego lub poprzez wykorzystanie metod płatności elektronicznych udostępnionych przez Blue Media S.A lub za pomocą kart płatniczych:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub szybkich przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. Centrum Autoryzacji Kart lub strony logowania banku Klienta. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta zostanie anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.

4. Klient może korzystać z rabatów na zasadach opisanych w Dioon.pl. Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Produktów. Wartość rabatu zmniejsza wyjściową cenę Produktu. Poszczególne Produkty mogą zostać przez Sprzedawcę wyłączone z objęcia rabatem. Rabaty można łączyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zezwala na to odrębny regulamin promocji lub jeśli jest to wyszczególnione w opisie rabatu. Rabaty nie są zbywalne, nie podlegają przeniesienia na inne konto oraz nie można ich zamienić na gotówkę lub pieniądze wirtualne.

5. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów dostawy Produktów na adres wskazny przez Klienta, wysokość kosztów dostawy wskazywana jest odrębnie i różni się w zależności od wybranego przewoźnika.

6. Zakup Produktu dokumentowany jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące.

§ 6 Dostawa

1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany lub miejsce w którym produkt powinien zostać odebrany według danych podanych przez Klienta.

2. Sprzedający informuje Klientów o kosztach dostawy podczas procesu składania zamóienia w Dioon.pl oraz w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.

3. Klient zostaje poinformowany o czasie wysyłki Produktów w podsumowaniu Zamówienia. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze. Jeżeli Klient złożył Zamówienie na wiele Produktów w ramach jednego Zamówienia, a Produkty te mają różny czas wysyłki, zostaną one dostarczone w jednej przesyłce po skompletowaniu całego Zamówienia, czyli zgodnie z najdłuższym podanym czasem wysyłki poszczególnych Produktów.

4. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka do innych krajów możliwa jest jeśli Sprzedawca wskazał taką możliwość i określił odrębne koszty dostawy. Sprzedający na wniosek Klienta po wspólnym uzgodnieniu może wysłać Produkty także do innych krajów niż podane w Dioon.pl, jeśli będzie dysponował taką możliwością.

5. Dostawy Produktów dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników, których lista usług dostępna jest na stronach Dioon.pl oraz do punktów odbioru, których lista znajduje się na stronach Dioon.pl. Sprzedający informuje Klienta o szczegółach dostawy, o tym który z przewoźników dostarczy przesyłkę wraz z linkiem do śledzenia etapów jej dostawy. Poinformowanie Klienta odbywa się drogą poczty elektronicznej.

6. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu dostarczonego Produktu lub gdy jest to utrudnione, stanu opakowania przesyłki niezwłocznie po jej dostarczeniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.

7. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami) Klient będący konsumentem lub będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 38a ww. ustawy o prawach konsumenta - który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Dioon.pl bądź drogą pisemną (wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu). W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Klient odstąpił. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł dalej wykorzystać na zasadach przypisanych do danego rabatu.

4. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedający odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.

5. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje: (a) w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona na zamówienie według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, (b) w przypadku gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale umowa ta miała dla tej osoby charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, który jest udostępniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8 Reklamacje

1. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego z tytułu rękojmi. Reklamacja może zostać złożna w szczególności w przypadku wad fizycznych Produktu lub niezgodności Produktu z umową, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (zgłoszone w Dioon.pl), opis transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy Produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Produkt podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu.

3. Reklamację można złożyć przy użyciu poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres Sprzedającego.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.

5. Sprzedający w przypadku stwierdzenia braków we wniosku reklamacji zwróci się do Klienta przed rozpatrzeniem reklamacji z prośbą o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

6. Jeżeli towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby  Klienta inny sposób zaspokojenia.
Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

b) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

7. Sprzedający na rozpoznanie reklamacji ma 14 dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób zgodny ze swoim życzeniem, pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres podany przy rejestracji konta. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.

8. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9. Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego Produktu.

10. Klient ma możliwość odwołania się od decyzji Sprzedającego dotyczącej złożonej reklamacji

11. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. Klient będzie mógł skorzystać z tego rabatu w przyszłych zakupach na zasadach jakie przysługiwały Klientowi przed zawarciem transakcji w stosunku do której następuje zwrot ceny.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach Dioon.pl, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (w toku zakładania konta bądź składania Zamówienia), b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, lub c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).

4. Podanie Sprzedającemu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem, bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej.